Στόχος του έργου

Το RESCUE στοχεύει να υποστηρίξει τις τοπικές αρχές και κοινωνίες στο σχεδιασμό ενός βελτιωμένου συστήματος μεταφορών που θα επιτρέψει:

Την ορθή εφαρμογή των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης

Την παροχή ασφαλών, βολικών και υψηλής προσβασιμότητας διαδρομών προς βασικούς προορισμούς και αγαθά δημόσιας υπηρεσίας

Τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων της απομόνωσης και του αυτό-περιορισμού μέσω της αύξησης των ευκαιριών φυσικής δραστηριότητας

Την αποτελεσματική προσαρμογή των οικονομικών δραστηριοτήτων

Εταίροι

Οι 3 εταίροι του έργου έχουν υλοποιήσει σημαντικές ερευνητικές δραστηριότητες σε σχέση με την πανδημία του COVID-19 και τις επιπτώσεις της στην κοινωνία και καλύπτουν τους 3 πυλώνες του RESCUE:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αναδιατύπωση πολιτικής για τη διαχείριση της κινητικότητας σε περιόδους πανδημίας.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Εκτίμηση των κοινωνικών και ψυχολογικών παραμέτρων που επηρεάζονται κυρίως από τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης.

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Εκτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων σε εργαζομένους και επιχειρήσεις.