Στις τιμές με δεκαδικά ψηφία, η υποδιαστολή πρέπει να σημειώνεται με “.” και όχι με “,”.

Κ1: Στάθμη εξυπηρέτησης πεζών σε σημεία στενώσεων λόγω απόδοσης επιπλέον χώρου σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Κ2: Διαθέσιμη επιφάνεια ανά πεζό κατά τις ώρες αιχμής σε βασικούς οδικούς άξονες

Κ3: Πυκνότητα δικτύου ποδηλατοδρόμων προσδιορισμένη ως ο λόγος του μήκους του ποδηλατικού δικτύου προς την έκταση της εξεταζόμενης αστικής περιοχής

Κ4: Δείκτης συνδεσιμότητας δικτύου ποδηλατοδρόμων alpha index

Κ5: Μέση απόσταση περπατήματος από τον κοντινότερο εν λειτουργία χώρο αθλητισμού

Κ6: Μέση απόσταση περπατήματος από τον κοντινότερο εν λειτουργία δημόσιο χώρο κοινωνικού χαρακτήρα

Κ7: Μέση απόσταση περπατήματος από τον κοντινότερο χώρο παραλαβής/ παράδοσης δεμάτων (drop boxes, smart kiosks)

Κ8: Έκταση δημοσίων χώρων με κοινωνικό χαρακτήρα (πχ. πλατειών, εμπορικών πεζόδρομων, πάρκων κλπ.) κατ’ άτομο

Κ9: Σταθμισμένο με το μήκος επίπεδο υπερβάσεων των επιτρεπτών ορίων ταχύτητας

Κ10: Λόγος συσσώρευσης προς προσφορά στάθμευσης στην κεντρική περιοχή

Κ11: Λόγος v/c σε οδικά τμήματα του βασικού οδικού δικτύου

Ψ1: Δείκτης σωματικής άσκησης

Ψ2: Δείκτης μοναξιάς και κοινωνικής υποστήριξης

Ψ3: Δείκτης δεξιοτήτων ρύθμισης συναισθημάτων & ανοχής στη δυσφορία

Ψ4: Δείκτης έκθεσης στην πληροφορία

Ψ5: Δείκτης δυσανεξίας στην αβεβαιότητα

Ψ6: Χρόνος για δραστηριότητες εκτός σπιτιού για γονείς-παιδιά

Ψ7: Δείκτης ποιότητας ζωής & ισορροπίας σε δουλειά και προσωπική ζωή

Ψ8: Δείκτης εχθρότητας & σχέσεων μέσα στην οικογένεια

Ο1: Δείκτης Επιχειρηματικής Εμπιστοσύνης

Ο2: Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Ο3: Δείκτης Αναστολών Συμβάσεων Εργασίας

Ο4: Δείκτης Ψηφιακού Μετασχηματισμού Επιχειρήσεων