Αναθεωρημένος κύκλος ΣΒΑΚ

Σε ότι αφορά τον στρατηγικό σχεδιασμό κατά τη διάρκεια έκτακτων συνθηκών όπως είναι η πανδημία του COVID-19, η πρόκληση για τις πόλεις είναι να επιτύχουν γρήγορες, βραχυπρόθεσμες αντιδράσεις χωρίς να θέσουν σε κίνδυνο τη μακροπρόθεσμη λειτουργία και εξέλιξη του συστήματος αστικής κινητικότητας και των σχετικών στρατηγικών.

Με άλλα λόγια, η αναθεώρηση του υφιστάμενου στρατηγικού σχεδιασμού για τα ΣΒΑΚ θα πρέπει να προετοιμάσει καλύτερα τις πόλεις προκειμένου να ανταπεξέλθουν καλύτερα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες που μπορεί να επικρατήσουν κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας, διατηρώντας ταυτόχρονα την επιδίωξη σημαντικών στόχων πολιτικής, όπως η είναι η στροφή προς πιο βιώσιμα μέσα μεταφοράς όπως το ποδήλατο και η μετακίνηση πεζή.

Τα ΣΒΑΚ και οι σχετικές πολιτικές θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται σε βραχυπρόθεσμες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης καθώς και να διατηρούν μακροπρόθεσμους στόχους. Η βραχυπρόθεσµη ευελιξία σε συνδυασµό µε τη µακροπρόθεσµη ικανότητα προσαρµογής είναι το κλειδί για την αποφυγή µελλοντικών κρίσεων µε την πρόβλεψη και την προετοιµασία για τον μετριασμό των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων και των πιέσεων στα συστήµατα µεταφορών. 

Η εδραιωμένη φιλοσοφία των ΣΒΑΚ παρέχει το ιδανικό πλαίσιο σχεδιασμού για την ανάπτυξη ενός ανθεκτικού συστήματος κινητικότητας τόσο σε ότι αφορά την βραχυπρόθεσμη προσαρμογή του συστήματος μεταφορών κατά τη διάρκεια της πανδημίας όσο και τη μακροπρόθεσμη στρατηγική βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Για έναν κύκλο ΣΒΑΚ που θα λαμβάνει υπόψη του τις ιδιαίτερες συνθήκες και περιστάσεις που ισχύουν σε μία περίοδο πανδημίας, ένα δεύτερο επίπεδο προστίθεται γύρω από τον αρχικό κύκλο του ΣΒΑΚ με επιπλέον ενέργειες που θα πρέπει να εκτελούνται σε κάθε βήμα.

Ο συνδυασμός των αρχικών βημάτων του ΣΒΑΚ και των νέων βημάτων που θα υλοποιούνται σε συνθήκες πανδημίας θα επιτρέψει στις πόλεις που έχουν ήδη υλοποιήσει το πρώτο τους ΣΒΑΚ να κατανοήσουν τις επιπλέον διεργασίες που απαιτεί κάθε βήμα στην νέα πραγματικότητα.

Επιπλέον, επιτρέπει στις πόλεις που δεν έχουν ακόμα υλοποιήσει το ΣΒΑΚ τους να κατανοήσουν πως η στρατηγική σχεδιασμού τους για την βιώσιμη αστική κινητικότητα θα πρέπει να ενσωματώσει επιπλέον ενέργειες και μέτρα για την αντιμετώπιση των έκτακτων συνθηκών που μπορεί να προκύψουν σε μια πανδημία.

Ο νέος αναθεωρημένος κύκλος ΣΒΑΚ που παρουσιάζεται στο επόμενο Σχήμα θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο σχεδιασμού και αποφάσεων για μέτρα και παρεμβάσεις κινητικότητας σε συνθήκες πανδημιών, ενθυλακώνοντας αρχές κοινωνικής και οικονομικής βιωσιμότητας.