#Τίτλος
Διαχείριση Έργου και Διάχυση αποτελεσμάτων
Π1.1Σύμφωνο Συνεργασίας (Εμπιστευτικό: Διαθέσιμο μόνο στα μέλη της ερευνητικής ομάδας και στο ΕΛΙΔΕΚ)
Π1.2Σχέδιο Διαχείριση Δεδομένων (Εμπιστευτικό: Διαθέσιμο μόνο στα μέλη της ερευνητικής ομάδας και στο ΕΛΙΔΕΚ)
Π1.3Σχέδιο Διασφάλισης Ποιότητας (Εμπιστευτικό: Διαθέσιμο μόνο στα μέλη της ερευνητικής ομάδας και στο ΕΛΙΔΕΚ)
Π1.4Περιοδική Έκθεση Προόδου (Εμπιστευτικό: Διαθέσιμο μόνο στα μέλη της ερευνητικής ομάδας και στο ΕΛΙΔΕΚ)
Π1.5Τελική Έκθεση Προόδου (Εμπιστευτικό: Διαθέσιμο μόνο στα μέλη της ερευνητικής ομάδας και στο ΕΛΙΔΕΚ)
Π1.6Δραστηριότητες Διάχυσης αποτελεσμάτων έργου
Αξιολόγηση του αντίκτυπου των COVID-19 μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης στην κοινωνία
Π2.1Κατηγοριοποίηση των COVID-19 μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης 
Π2.2Ολοκληρωμένη αξιολόγηση των COVID-19 μέτρων όσον αφορά την ευημερία της τοπικής κοινωνίας
Π2.3Ένα σύνολο βασικών δεικτών απόδοσης για την τόνωση των συστημάτων αστικής κινητικότητας κατά τις περιόδους κοινωνικής αποστασιοποίησης
Καθορισμός μιας νέας στρατηγικής διαχείρισης κινητικότητας
Π3.1Στρατηγικές διαχείρισης κινητικότητας σε συνθήκες πανδημίας
Π3.2Ανάπτυξη μοντέλων προσομοίωσης κινητικότητας και συμπεριφοράς των μετακινουμένων
Π3.3Πιλοτική εφαρμογή προτεινόμενων στρατηγικών διαχείρισης κινητικότητας
Π3.4Οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική αξιολόγηση σεναρίων διαχείρισης κινητικότητας
Επαναπροσδιορισμός των ΣΒΑΚ υπό συνθήκες πανδημίας
Π4.1Εργαλειοθήκη RESCUE