Περιγραφή

Δείκτης BCI (Business confidence indicator)

Μαθηματική περιγραφή

Ο 1 = Β C I t Β C I Β S C I + 100

Όπου:

BCItη τιμή του δείκτη στη χρονική στιγμή t,

BCI η μέση τιμή των τιμών του δείκτη, και

BSCIη τυπική απόκλιση των τιμών του δείκτη.

Μονάδες μέτρησης

– (100βαθμιαία κλίμακα)

Σκοπιμότητα

O δείκτης επιχειρηματικής εμπιστοσύνης προσφέρει πληροφορίες για την μελλοντική εξέλιξη του επιχειρηματικού κλίματος στις χώρες του ΟΟΣΑ και βασίζεται σε έρευνες κοινής γνώμης αναφορικά με την παραγωγή, τις παραγγελίες, και τα αποθέματα των τελικών αγαθών στον κλάδο της μεταποίησης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της παραγωγής και την πρόβλεψη των σημείων καμπής της οικονομικής δραστηριότητας. Δεδομένης της άρρηκτης σχέσης που υπάρχει μεταξύ οικονομίας και κινητικότητας, ο δείκτης Ο1 κρίθηκε επιβεβλημένο να ενταχθεί στο προτεινόμενο σύστημα δεικτών.

Πρωτογενή δεδομένα

Τα δεδομένα που απαιτούνται για τον υπολογισμό του παρόντος (κανονικοποιημένου) δείκτη σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή t συνίστανται —πέρα από την τρέχουσα τιμή του— στις διαχρονικές τιμές του οι οποίες διαμορφώνουν τη μέση τιμή και την τυπική απόκλισή του.

Πηγές πρωτογενών δεδομένων & μέθοδοι συλλογής

Τα δεδομένα που απαιτούνται για τον υπολογισμό του δείκτη Ο1 μπορούν να αντληθούν απευθείας από τη βάση του ΟΟΣΑ (OECD Data warehouse) η οποία είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο data.oecd.org.

Μεθοδολογικά βήματα υπολογισμού

Η διαδικασία υπολογισμού του εν λόγω δείκτη θεωρείται αρκετά απλή και σύντομη.

Πιο συγκεκριμένα, μετά τη συλλογή των πρωτογενών δεδομένων από τη βάση του ΟΟΣΑ, ο υπολογισμός της τιμής του δείκτη Ο1 μπορεί εύκολα να λάβει χώρα σε λογιστικά φύλλα.

Στόχος

Τιμές υψηλότερες από 100 αναδεικνύουν μια σχετικά υψηλή εμπιστοσύνη αναδεικνύοντας μια αυξημένη τάση της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης, ενώ τιμές κάτω του 100 αναδεικνύουν μια απαισιοδοξία αναφορικά με τις προβλέψεις. Ως εκ τούτου, στόχος για τον δείκτη Ο1 κατά την περίοδο της πανδημίας είναι η επίτευξη τιμών άνω του 100.