Περιγραφή

Δείκτης CCI (Consumer confidence indicator)

Μαθηματική περιγραφή

Ο 2 = C C I t C C I C S C I + 100

Όπου:

CCItη τιμή του δείκτη στη χρονική στιγμή t,

CCI η μέση τιμή των τιμών του δείκτη, και

CSCIη τυπική απόκλιση των τιμών του δείκτη.

Μονάδες μέτρησης

– (100βαθμιαία κλίμακα)

Σκοπιμότητα

O συγκεκριμένος δείκτης προσφέρει μια ένδειξη αναφορικά με τις μελλοντικές εξελίξεις στην κατανάλωση και στην αποταμίευση των νοικοκυριών. Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτιμά το αίσθημα των νοικοκυριών σχετικά με την γενικότερη οικονομική κατάσταση, την ανεργία και την ικανότητα αποταμίευσης. Ομοίως με τον προηγούμενο δείκτη, δεδομένης της άρρηκτης σχέσης που υπάρχει μεταξύ οικονομίας και κινητικότητας, ο δείκτης Ο2 εντάχθηκε στο προτεινόμενο σύστημα δεικτών.

Πρωτογενή δεδομένα

Τα δεδομένα που απαιτούνται για τον υπολογισμό του παρόντος (κανονικοποιημένου) δείκτη σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή t συνίστανται —πέρα από την τρέχουσα τιμή του— στις διαχρονικές τιμές του οι οποίες διαμορφώνουν τη μέση τιμή και την τυπική απόκλισή του.

Πηγές πρωτογενών δεδομένων & μέθοδοι συλλογής

Τα δεδομένα που απαιτούνται για τον υπολογισμό του δείκτη Ο2 μπορούν να αντληθούν απευθείας από τη βάση του ΟΟΣΑ (OECD Data warehouse) η οποία είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο data.oecd.org.

Μεθοδολογικά βήματα υπολογισμού

Ομοίως με τον Ο1, η διαδικασία υπολογισμού του δείκτη Ο2 είναι αρκετά απλή και σύντομη.

Πιο συγκεκριμένα, μετά τη συλλογή των πρωτογενών δεδομένων από τη βάση του ΟΟΣΑ, ο υπολογισμός της τιμής του δείκτη Ο2 μπορεί εύκολα να λάβει χώρα σε λογιστικά φύλλα.

Στόχος

Οι τιμές υψηλότερες από 100 αποτελούν ενδείξεις ενισχυμένης καταναλωτικής εμπιστοσύνης σχετικά με την μελλοντική οικονομική κατάσταση. Συνέπεια μιας τιμής υψηλότερης του 100 είναι ότι τα νοικοκυριά είναι λιγότερο ρέποντα στην αποταμίευση και περισσότερο στην κατανάλωση. Οι τιμές που είναι χαμηλότερες του 100 δείχνουν απαισιοδοξία αναφορικά με τις μελλοντικές εξελίξεις στην οικονομία αναδεικνύοντας την τάση αποταμίευσης και όχι κατανάλωσης. Με βάση τα παραπάνω, στόχος για τον δείκτη Ο2 κατά την περίοδο της πανδημίας είναι, παρά τις όποιες αντιξοότητες, η επίτευξη τιμών άνω του 100.