Περιγραφή

Δείκτης Αναστολών Συμβάσεων Εργασίας (ΔΑΣΕ)

Μαθηματική περιγραφή

Ο 3   = Ν Α Σ Ε Ν Σ Ε

Όπου:

ΝΑΣΕ, ο αριθμός αναστολών συμβάσεων εργασίας, και

ΝΣΕ, ο συνολικός αριθμός συμβάσεων εργασίας.

Μονάδες μέτρησης

– (0-1)

Σκοπιμότητα

O συγκεκριμένος δείκτης (Ο3) προσφέρει μια ένδειξη αναφορικά με τις αναστολές συμβάσεων εργασίας λόγω κάποιου έκτακτου γεγονότος όπως ήταν η πανδημία της COVID-19. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, λαμβάνοντας υπόψη την άρρηκτη σχέση που υπάρχει μεταξύ της οικονομίας και του τομέα της κινητικότητας, ο δείκτης Ο3 θεωρήθηκε αναγκαίο να ενταχθεί στο προτεινόμενο σύστημα δεικτών.

Πρωτογενή δεδομένα

Τα πρωτογενή δεδομένα που απαιτούνται για τον υπολογισμό του παρόντος δείκτη συνίστανται: α) στον συνολικό αριθμό συμβάσεων εργασίας, και β) στον αριθμό αναστολών συμβάσεων εργασίας.

Πηγές πρωτογενών δεδομένων & μέθοδοι συλλογής

Τα πρωτογενή δεδομένα μπορούν να αντληθούν από τη διαδικτυακά διαθέσιμη βάση του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Μεθοδολογικά βήματα υπολογισμού

Στο ίδιο πλαίσιο με τους παραπάνω δύο δείκτες, η διαδικασία υπολογισμού του δείκτη Ο3 είναι αρκετά απλή και σύντομη.

Πιο συγκεκριμένα, μετά τη συλλογή των πρωτογενών δεδομένων από τη βάση του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, ο υπολογισμός της τιμής του δείκτη Ο3 μπορεί εύκολα να λάβει χώρα σε λογιστικά φύλλα.

Στόχος

Ο Δείκτης Ο3 παίρνει τιμές από το 0 (καμία αναστολή σύμβασης εργασίας) μέχρι το 1 (αναστολή όλων των συμβάσεων εργασίας). Με δεδομένο ότι στην πανδημία της COVID-19 περίπου το 12% των συμβάσεων τέθηκε σε αναστολή, μια τιμή στόχος μπορεί να θεωρηθεί το ήμισυ, δηλαδή 0,06.