Περιγραφή

Δείκτης Ψηφιακού Μετασχηματισμού Επιχειρήσεων (ΔΨΜΕ)

Μαθηματική περιγραφή

Ο 4   = Ν Ε Η Π Ν Ε

Όπου:

ΝΕΗΠ, ο αριθμός επιχειρήσεων που διαθέτουν ηλεκτρονική υπηρεσία πωλήσεων, και

ΝΕ, ο συνολικός αριθμός επιχειρήσεων.

Μονάδες μέτρησης

– (0-1)

Σκοπιμότητα

O συγκεκριμένος δείκτης προσφέρει μια ένδειξη αναφορικά τον αριθμό των επιχειρήσεων που έχουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης ηλεκτρονικών πωλήσεων (πχ. e-shop).

Πρωτογενή δεδομένα

Τα πρωτογενή δεδομένα που απαιτούνται για τον υπολογισμό του τελευταίου δείκτη Ο4 είναι: α) ο αριθμός επιχειρήσεων που διαθέτουν ηλεκτρονική υπηρεσία πωλήσεων και, β) ο συνολικός αριθμός επιχειρήσεων.

Πηγές πρωτογενών δεδομένων & μέθοδοι συλλογής

Δεδομένης της έλλειψης μιας συλλογικής και ενημερωμένης κεντρικής βάσης δεδομένων, η συλλογή των απαιτούμενων πρωτογενών δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της εκπόνησης τηλεφωνικών ερευνών ερωτηματολογίου (δομημένα ερωτηματολόγια) στην εκάστοτε περιοχή αναφοράς.

Μεθοδολογικά βήματα υπολογισμού

Η διαδικασία υπολογισμού του παρόντος δείκτη αποτελείται από δύο (2) βασικά μεθοδολογικά βήματα.

Αρχικά, στο πρώτο βήμα πρέπει να σχεδιαστεί και να εκπονηθεί η έρευνα ερωτηματολογίου.

Εν συνεχεία, τα δεδομένα από την έρευνα ερωτηματολογίου θα πρέπει να οργανωθούν σε λογιστικά φύλλα, εντός των οποίων μπορεί να υπολογιστεί η τιμή του παρόντος δείκτη.

Στόχος

Ο Δείκτης Ο4 παίρνει τιμές από το 0 (καμία επιχείρηση με δυνατότητα πραγματοποίησης ηλεκτρονικών) μέχρι το 1 (όλες οι επιχειρήσεις έχουν δυνατότητα πραγματοποίησης ηλεκτρονικών πωλήσεων). Με δεδομένο ότι περίπου το 20% των εμπορικών επιχειρήσεων έχει δυνατότητα πραγματοποίησης ηλεκτρονικών πωλήσεων, μια τιμή στόχος μπορεί να θεωρηθεί το διπλάσιο, δηλαδή 0,2.