Περιγραφή

Δείκτης μοναξιάς και κοινωνικής υποστήριξης

Μαθηματική περιγραφή

Ψ 2   =   U C L A 1   +   U C L A 2   +     +   U C L A 20

Όπου:

equation.pdf

Όπου:

UCLA1 η βαθμολογία της ερώτησης «Πόσο συχνά αισθάνεσαι ότι είσαι συντονισμένος με τους ανθρώπους γύρω σου» σε μια 4-βαθμια αντίστροφης βαθμολόγησης κλίμακα Likert,

UCLA2 η βαθμολογία της ερώτησης «Πόσο συχνά αισθάνεσαι ότι σου λείπει μια παρέα;» σε μια 4-βαθμια κλίμακα Likert,

UCLA3 η βαθμολογία της ερώτησης «Πόσο συχνά αισθάνεσαι ότι δεν υπάρχει κανείς στον οποίο μπορείς να στραφείς για βοήθεια;» σε μια 4-βαθμια κλίμακα Likert,

UCLA4 η βαθμολογία της ερώτησης «Πόσο συχνά αισθάνεσαι μόνος/η;» σε μια 4-βαθμια κλίμακα Likert,

UCLA5 η βαθμολογία της ερώτησης «Πόσο συχνά αισθάνεσαι ότι είσαι μέρος μιας ομάδας φίλων;» σε μια 4-βαθμια αντίστροφης βαθμολόγησης κλίμακα Likert,

UCLA6 η βαθμολογία της ερώτησης «Πόσο συχνά αισθάνεσαι ότι έχεις πολλά κοινά με τους ανθρώπους που είναι γύρω σου;» σε μια 4-βαθμια αντίστροφης βαθμολόγησης κλίμακα Likert,

UCLA7 η βαθμολογία της ερώτησης «Πόσο συχνά αισθάνεσαι ότι δεν είσαι πλέον κοντά σε κάποιον;» σε μια 4-βαθμια κλίμακα Likert,

UCLA8 η βαθμολογία της ερώτησης «Πόσο συχνά αισθάνεσαι ότι τα ενδιαφέροντα και οι ιδέες σου δεν μοιράζονται από τους ανθρώπους γύρω σου;» σε μια 4-βαθμια κλίμακα Likert,

UCLA9 η βαθμολογία της ερώτησης «Πόσο συχνά αισθάνεσαι ανοιχτός και φιλικός;» σε μια 4-βαθμια αντίστροφης βαθμολόγησης κλίμακα Likert,

UCLA10 η βαθμολογία της ερώτησης «Πόσο συχνά αισθάνεσαι κοντά στους ανθρώπους;» σε μια 4-βαθμια αντίστροφης βαθμολόγησης κλίμακα Likert,

UCLA11 η βαθμολογία της ερώτησης «Πόσο συχνά αισθάνεσαι “αφημένος στην άκρη”;» σε μια 4-βαθμια κλίμακα Likert,

UCLA12 η βαθμολογία της ερώτησης «Πόσο συχνά αισθάνεσαι ότι οι σχέσεις σου με τους άλλους δεν είναι σημαντικές;» σε μια 4-βαθμια κλίμακα Likert,

UCLA13 η βαθμολογία της ερώτησης «Πόσο συχνά αισθάνεσαι ότι κανείς πραγματικά δεν σε ξέρει καλά;» σε μια 4-βαθμια κλίμακα Likert,

UCLA14 η βαθμολογία της ερώτησης «Πόσο συχνά αισθάνεσαι απομονωμένος από τους άλλους;» σε μια 4-βαθμια κλίμακα Likert,

UCLA15 η βαθμολογία της ερώτησης «Πόσο συχνά αισθάνεσαι ότι μπορείς να βρεις παρέα όταν τη θέλεις;» σε μια 4-βαθμια αντίστροφης βαθμολόγησης κλίμακα Likert,

UCLA16 η βαθμολογία της ερώτησης «Πόσο συχνά αισθάνεσαι ότι υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά σε καταλαβαίνουν;» σε μια 4-βαθμια αντίστροφης βαθμολόγησης κλίμακα Likert,

UCLA17 η βαθμολογία της ερώτησης «Πόσο συχνά αισθάνεσαι ντροπαλός;» σε μια 4-βαθμια κλίμακα Likert,

UCLA18 η βαθμολογία της ερώτησης «Πόσο συχνά αισθάνεσαι ότι οι άνθρωποι είναι γύρω σου αλλά όχι μαζί σου;» σε μια 4-βαθμια κλίμακα Likert,

UCLA19 η βαθμολογία της ερώτησης «Πόσο συχνά αισθάνεσαι ότι υπάρχουν άνθρωποι στους οποίους μπορείς να μιλήσεις;» σε μια 4-βαθμια αντίστροφης βαθμολόγησης κλίμακα Likert, και

UCLA20 η βαθμολογία της ερώτησης «Πόσο συχνά αισθάνεσαι ότι υπάρχουν άνθρωποι στους οποίους μπορείς να στραφείς για βοήθεια;» σε μια 4-βαθμια αντίστροφης βαθμολόγησης κλίμακα Likert.

Μονάδες μέτρησης

– (Βαθμολογία 20-80)

Σκοπιμότητα

Η μοναξιά είναι μία διάσταση που αναμφισβήτητα εντάθηκε κατά την περίοδο της πανδημίας. Η μοναξιά αναφέρεται στο δυσάρεστο συναίσθημα που νιώθει κάποιος που έχει λιγότερες ή μικρότερης ποιότητας κοινωνικές σχέσεις από αυτές που θα ήθελε. Μετα-ανάλυση με 34 έρευνες έδειξε ότι κατά την περίοδο της πανδημίας υπήρχε μία σημαντική αύξηση της μοναξιάς κατά 5% αν και υπήρχαν διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις εξεταζόμενες ομάδες (Ernst et al., 2022). Επιπλέον, άλλες έρευνες έδειξαν ότι το αίσθημα της μοναξιάς συνδέθηκε με επιδείνωση της ψυχικής υγείας (Allen et al., 2022) και με αυξημένα επίπεδα κατάθλιψης και άγχους (Palgi et al., 2020; Peterson et al., 2021).

Αναγνωρίζοντας τις επιδράσεις που έχει το αίσθημα της μοναξιάς στην ψυχολογία των ανθρώπων και κατ’ επέκταση στον τομέα της κινητικότητας, στο προτεινόμενο σύστημα δεικτών εντάχθηκε ο δείκτης Ψ2. Ο δείκτης αυτός βασίζεται στην «UCLA Loneliness Scale (Version 3)» και αξιολογεί μέσω μια 4-βάθμιας κλίμακας 20 ερωτήσεων (1=ποτέ, 4=πάντα) πόσο συχνά ένα άτομο αισθάνεται αποσυνδεδεμένο από τους άλλους.

Πρωτογενή δεδομένα

Τα δεδομένα που απαιτούνται για τον υπολογισμό του δείκτη Ψ2 συνίστανται στις απαντήσεις στις 20 ερωτήσεις που περιγράφονται παραπάνω.

Πηγές πρωτογενών δεδομένων & μέθοδοι συλλογής

Τα πρωτογενή δεδομένα που απαιτούνται για τον υπολογισμό του δείκτη Ψ2 μπορούν να συλλεχθούν μέσω κατάλληλα δομημένων ερευνών ερωτηματολογίου.

Μεθοδολογικά βήματα υπολογισμού

Ομοίως με όσα περιγράφηκαν στον προηγούμενο δείκτη, η διαδικασία υπολογισμού του δείκτη Ψ2 αποτελείται από δύο (2) βασικά βήματα.

Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο βήμα πρέπει να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί η έρευνα ερωτηματολογίου. Τα ερωτηματολόγια πρέπει να απευθύνονται σε διάφορες πληθυσμιακές ομάδες τυχαίας κατανομής, με απαραίτητο όμως κριτήριο συμμετοχής το όριο ηλικίας (άνω των 18 ετών) και την ευχέρεια στη χρήση και κατανόηση της ελληνικής γλώσσας.

Στη συνέχεια, στο δεύτερο βήμα τα δεδομένα από την έρευνα ερωτηματολογίου θα πρέπει να οργανωθούν σε λογιστικά φύλλα, εντός των οποίων μπορεί να υπολογιστεί η τιμή του παρόντος δείκτη.

Στόχος

Σύμφωνα με έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί γύρω από την κλίμακα UCLA Loneliness Scale (Anderson & Malikiosi-Loizos, 1992; Russell, 1996), τιμές του δείκτη Ψ2 μεταξύ του 20 και 34 είναι ενδεικτικές ενός χαμηλού επιπέδου μοναξιάς, τιμές μεταξύ του 35 και του 49 υποδηλώνουν ένα μέτριο επίπεδο, τιμές μεταξύ του 50 και του 64 αντιστοιχούν σε υψηλό επίπεδο μοναξιάς, ενώ τέλος, τιμές μεταξύ του 65 και του 80 υποδηλώνουν ένα αρκετά υψηλό επίπεδο μοναξιάς.

Με βάση τα παραπάνω, η τιμή του δείκτη Ψ2 κατά την περίοδο της πανδημίας οφείλει να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερη, και ιδανικά να κινείται έως το ανώτατο κατώφλι του χαμηλού επιπέδου μοναξιάς.