Περιγραφή

Δείκτης δεξιοτήτων ρύθμισης συναισθημάτων & ανοχής στη δυσφορία

Μαθηματική περιγραφή

Ψ 3 = D E R S a + D E R S b + D E R S c + D E R S d + D E R S e + D E R S f

Όπου:

DERSa η μη αποδοχή των συναισθηματικών αντιδράσεων υπολογισμένη ως το άθροισμα των βαθμολογιών σε 5-βάθμια κλίμακα Likert των ερωτήσεων DERS11 + DERS 12 + DERS21 + DERS 23 + DERS25 + DERS29,

DERSb η δυσκολία στην εμπλοκή με στοχοκατευθυνόμενες συμπεριφορές υπολογισμένη ως το άθροισμα των βαθμολογιών σε 5-βάθμια κλίμακα Likert των ερωτήσεων DERS13 + DERS 18 + DERS20 + DERS 26 + DERS33,

DERSc οι δυσκολίες στον έλεγχο των παρορμήσεων υπολογισμένες ως το άθροισμα των βαθμολογιών σε 5-βάθμια κλίμακα Likert των ερωτήσεων DERS3 + DERS 14 + DERS19 + DERS 24 + DERS27 + DERS32,

DERSd η έλλειψη συναισθηματικής αναγνώρισης υπολογισμένη ως το άθροισμα των βαθμολογιών σε 5-βάθμια κλίμακα Likert των ερωτήσεων DERS2 + DERS6 + DERS8 + DERS10 + DERS17+ DERS34,

DERSe η περιορισμένη πρόσβαση και χρήση στρατηγικών συναισθηματικής ρύθμισης υπολογισμένη ως το άθροισμα των βαθμολογιών σε 5-βάθμια κλίμακα Likert των ερωτήσεων DERS15 + DERS16 + DERS22 + DERS28 + DERS30 + DERS31 + DERS35 + DERS36, και

DERSf η έλλειψη συναισθηματικής σαφήνειας υπολογισμένη ως το άθροισμα των βαθμολογιών σε 5-βάθμια κλίμακα Likert των ερωτήσεων DERS1 + DERS4 + DERS5 + DERS7 + DERS9.

Μονάδες μέτρησης

Σκοπιμότητα

Πολλές έρευνες έχουν υποστηρίξει τη σύνδεση των φτωχών δεξιοτήτων ρύθμισης των συναισθημάτων με τη ψυχοπαθολογία. Η χρήση συγκεκριμένων στρατηγικών έχουν αποδειχθεί σημαντικός προστατευτικός παράγοντας για την εμφάνιση προβλημάτων ψυχικής υγείας (Berking et al., 2012). Συγκεκριμένες στρατηγικές όπως η αποφυγή και η καταπίεση έχουν αποδειχθεί ότι συνδέονται με περισσότερα προβλήματα ψυχικής υγείας αλλά υπό συνθήκες όπως αυτή της πανδημίας, τουλάχιστον σε αρχική φάση, μπορεί να αποδειχθούν βοηθητικές. Οι στρατηγικές ρύθμισης των συναισθημάτων δεν είναι αποκλειστικά αποτελεσματικές ή μη. Ωστόσο, η εκπαίδευση του ατόμου σε αυτές είναι σημαντικός παράγοντας της ψυχικής ανθεκτικότητας και της ψυχολογικής ευελιξίας (Berking et al., 2012; Panayiotou, 2022). Λαμβάνοντας υπόψη την άρρηκτη σχέση της ψυχολογίας (κοινωνίας) με τον τομέα της κινητικότητας, κρίθηκε επιβεβλημένο να ενταχθεί στο προτεινόμενο σύστημα δεικτών ο δείκτης Ψ3.

Πρωτογενή δεδομένα

Τα δεδομένα που απαιτούνται για τον υπολογισμό του δείκτη Ψ3 συνίστανται στις απαντήσεις/δηλώσεις στις 36 ερωτήσεις που συνθέτουν το εργαλείο-ερωτηματολόγιο Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS) (Gratz & Roemer, 2004; Mitsopoulou et al., 2012). Οι ερωτήσεις αυτές χωρίζονται σε έξι (6) κατηγορίες: α) μη αποδοχή των συναισθηματικών αντιδράσεων, β) δυσκολία στη εμπλοκή με στοχοκατευθυνόμενες συμπεριφορές, γ) δυσκολίες στον έλεγχο των παρορμήσεων, δ) έλλειψη συναισθηματικής αναγνώρισης, ε) περιορισμένη πρόσβαση και χρήση στρατηγικών συναισθηματικής ρύθμισης, και στ) έλλειψη συναισθηματικής σαφήνειας. Κάθε ερώτημα βαθμολογείται με βάση μία 5-βαθμια κλίμακα Likert από το 1 (σχεδόν ποτέ) μέχρι το 5 (σχεδόν πάντα).

Πηγές πρωτογενών δεδομένων & μέθοδοι συλλογής

Τα πρωτογενή δεδομένα που απαιτούνται για τον υπολογισμό του δείκτη Ψ3 μπορούν να συλλεχθούν μέσω κατάλληλα δομημένων ερευνών ερωτηματολογίου.

Μεθοδολογικά βήματα υπολογισμού

Η διαδικασία υπολογισμού του δείκτη Ψ3 αποτελείται από δύο (2) βήματα.

Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο βήμα πρέπει να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί η έρευνα ερωτηματολογίου. Τα ερωτηματολόγια πρέπει να απευθύνονται σε διάφορες πληθυσμιακές ομάδες τυχαίας κατανομής, με απαραίτητο όμως κριτήριο συμμετοχής το όριο ηλικίας (άνω των 18 ετών) και την ευχέρεια στη χρήση και κατανόηση της ελληνικής γλώσσας.

Στη συνέχεια, στο δεύτερο βήμα τα δεδομένα από την έρευνα ερωτηματολογίου θα πρέπει να οργανωθούν σε λογιστικά φύλλα, εντός των οποίων μπορεί να υπολογιστεί η τιμή του παρόντος δείκτη.

Στόχος

Υψηλότερες βαθμολογίες υποδεικνύουν μεγαλύτερες δυσκολίες στη ρύθμιση συναισθήματος. Το συνολικό σκορ της κλίμακας αυτής παρουσιάζει υψηλή συσχέτιση με τα καταθλιπτικά συμπτώματα. Έρευνα δείχνει ότι συνολική βαθμολογία >90 είναι ενδεικτική ήπιας καταθλιπτικής συμπτωματολογίας. Παρόμοια βαθμολογίες >90 είναι ενδεικτικές ψυχοπαθολογίας (Hallion et al., 2018). Με βάση τα παραπάνω, η τιμή του παρόντος δείκτη οφείλει σε περιόδους πανδημίας να κινείται σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα.