Περιγραφή

Χρόνος για δραστηριότητες εκτός σπιτιού για γονείς-παιδιά

Μαθηματική περιγραφή

Ψ 6 = i = 1 N D

Όπου:

N ο αριθμός των επισκέψεων σε πάρκα και χώρους αναψυχής που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια μιας τυπικής εβδομάδας, και

D η διάρκεια (σε λεπτά) της επίσκεψης i που πραγματοποιείται σε πάρκα και χώρους αναψυχής κατά τη διάρκεια μιας τυπικής εβδομάδας.

Μονάδες μέτρησης

Min/εβδομάδα

Σκοπιμότητα

Στα παιδιά και στους εφήβους η πρόσβαση σε χώρους πρασίνου στη γειτονιά έχει συνδεθεί με καλύτερη ψυχική υγεία και συγκεκριμένα με καλύτερη ικανότητα συγκέντρωσης και συναισθηματική ισορροπία. Μάλιστα για τους εφήβους και τους ενήλικες, η χρήση τέτοιων χώρων συνδέθηκε και με χαμηλότερη καταθλιπτικά συμπτώματα. Στην περίοδο του κορονοϊού η πρόσβαση σε πάρκα συνδέθηκε με καλύτερη ψυχική υγεία των παιδιών και των γονέων, με μεγαλύτερη σωματική άσκηση των γονέων και με μεγαλύτερη συμμετοχή γονέων και παιδιών σε κοινές δραστηριότητες, άρα στην ύπαρξη ποιοτικού χρόνου και θετικής αλληλεπίδρασης (Hazlehurst et al., 2022). Ταυτόχρονα, ο χρόνος που «ξοδεύει» κάποιος σε εξωτερικές δραστηριότητες αυξάνει τις πιθανότητες να μειώσει τον χρόνο από άλλες συμπεριφορές που όταν γίνονται σε υπερβολικό βαθμό έχουν αρνητικές επιπτώσεις (χρόνος χρήσης οθόνης, υπερβολικό φαγητό), ενώ περιορίζει σημαντικά και τα προβλήματα του ύπνου (Voitsidis et al., 2020).

Σε αυτό το πλαίσιο, αναγνωρίζοντας τον ρόλο που διατελεί ο χρόνος που αφιερώνεται σε εξωτερικές δραστηριότητες σε πάρκα και χώρους αναψυχής στον τομέα της ψυχολογίας και κατ΄ επέκταση της κινητικότητας, στο προτεινόμενο σύστημα δεικτών εντάχθηκε ο δείκτης Ψ6. Ο δείκτης αυτός αποτιμά μέσω έρευνας ερωτηματολογίου τη μέση αντιληπτή διάρκεια επίσκεψεων σε πάρκα και χώρους αναψυχής ανά εβδομάδα.

Πρωτογενή δεδομένα

Τα δεδομένα που απαιτούνται για τον υπολογισμό του δείκτη Ψ6 συνίστανται στις δηλώσεις/απαντήσεις των πολιτών αναφορικά με την αντιληπτή διάρκεια των επισκέψεών τους σε πάρκα και χώρους αναψυχής κατά τη διάρκεια μιας τυπικής εβδομάδας.

Πηγές πρωτογενών δεδομένων & μέθοδοι συλλογής

Τα πρωτογενή δεδομένα που απαιτούνται για τον υπολογισμό του δείκτη Ψ6 μπορούν να συλλεχθούν μέσω κατάλληλα δομημένων ερευνών ερωτηματολογίου.

Μεθοδολογικά βήματα υπολογισμού

Η διαδικασία υπολογισμού του δείκτη Ψ6 αποτελείται από δύο (2) μεθοδολογικά βήματα.

Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο βήμα πρέπει να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί η έρευνα ερωτηματολογίου. Τα ερωτηματολόγια πρέπει να απευθύνονται σε διάφορες πληθυσμιακές ομάδες τυχαίας κατανομής, με απαραίτητο όμως κριτήριο συμμετοχής το όριο ηλικίας (άνω των 18 ετών) και την ευχέρεια στη χρήση και κατανόηση της ελληνικής γλώσσας.

Στη συνέχεια, στο δεύτερο βήμα τα δεδομένα από την έρευνα ερωτηματολογίου θα πρέπει να οργανωθούν σε λογιστικά φύλλα, εντός των οποίων μπορεί να υπολογιστεί η τιμή του παρόντος δείκτη.

Στόχος

Λαμβάνοντας υπόψη τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν για την ψυχική υγεία και την κινητικότητα τα πάρκα και οι χώροι αναψυχής εν γένει, η τιμή του εν λόγω δείκτη συνιστάται να αυξάνεται κατά τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε μια πανδημία.