Περιγραφή

Δείκτης ποιότητας ζωής & ισορροπίας σε δουλειά και προσωπική ζωή

Μαθηματική περιγραφή

Ψ 7 =   S W L S 1   +   S W L S 2   +     +   S W L S 7

Όπου:

SWLS1 η βαθμολογία της παραμέτρου «ευγνωμοσύνη» σε μια 7-βαθμια κλίμακα Likert,

SWLS2 η βαθμολογία της παραμέτρου «συγχώρεση-γνωστική αποδοχή» σε μια 7-βαθμια κλίμακα Likert,

SWLS3 η βαθμολογία της παραμέτρου «συγχώρεση-συναισθηματική» σε μια 7-βαθμια κλίμακα Likert,

SWLS4 η βαθμολογία της παραμέτρου «ελπίδα» σε μια 8-βαθμια κλίμακα Likert,

SWLS5 η βαθμολογία της παραμέτρου «θυμικό-θετικό» σε μια 5-βαθμια κλίμακα Likert,

SWLS6 η βαθμολογία της παραμέτρου «θυμικό-αρνητικό» σε μια 5-βαθμια κλίμακα Likert, και

SWLS7 η βαθμολογία της παραμέτρου «ικανοποίηση από τη ζωή» σε μια 7-βαθμια κλίμακα Likert.

Μονάδες μέτρησης

– (Βαθμολογία 5-35)

Σκοπιμότητα

Πολλές έρευνες έχουν δείξει τη σχέση του παράγοντα της ποιότητας ζωής με τη ψυχοπαθολογία. Η μεταβλητή της ποιότητας ζωής αφορά στη γενική αξιολόγηση ή άποψη που έχει κάποιος σχετικά με την εμπειρία της ζωής του και συνδέεται με την ευημερία και την ψυχολογική σταθερότητα. Λειτουργεί σαν ένας βασικός και γενικός προστατευτικός παράγοντας ενάντια στα ψυχολογικά συμπτώματα και τη δυσφορία (Tamarit et al., 2023).

Οι ξαφνικές και σημαντικές αλλαγές που παρατηρήθηκαν στον τρόπο ζωής κατά τη διάρκεια της πανδημίας είχαν σημαντικές συνέπειες. Η διατήρηση της ποιότητας ζωής και ο ισορροπημένος τρόπος ζωής θεωρείται σημαντικός για την πρόληψη του στρες και την προώθηση της ψυχικής υγείας.

Ιδιαίτερη πρόκληση στην περίοδο της πανδημίας αποτέλεσε ακόμη η εξισορρόπηση της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Για ένα πολύ μεγάλο τμήμα του πληθυσμού η εξ’ αποστάσεως εργασία ταυτίστηκε με τη δουλειά από το σπίτι. Ταυτόχρονα το κλείσιμο των σχολείων και η έναρξη της τηλε-εκπαίδευσης επιβάρυνε τους εργαζόμενους γονείς όχι μόνο με τη συνεχή φροντίδα αλλά και με την εκπαίδευση των μικρών παιδιών που προστέθηκαν στις ήδη αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις μαζί με τις άλλες υποχρεώσεις του σπιτιού (Garbe et al., 2020).

Με βάση τα παραπάνω και αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει στον τομέα της κινητικότητας η ψυχολογία και η «ισορροπία» στην καθημερινότητα των ανθρώπων, στο προτεινόμενο σύστημα δεικτών εντάχθηκε ο δείκτης Ψ7. Ο εν λόγω δείκτης, ακολουθώντας όσα προτείνονται από τους Galanakis et al. (2017), αποτιμά τη συνολική ικανοποίηση από τη ζωή σε μια δεδομένη χρονική στιγμή χρησιμοποιώντας πέντε (7) επιμέρους ερωτήσεις οι οποίες αξιολογούνται με μια κλίμακα τύπου Likert.

Πρωτογενή δεδομένα

Τα δεδομένα που απαιτούνται για τον υπολογισμό του δείκτη Ψ7 συνίστανται στις απαντήσεις/βαθμολογίες των παραμέτρων SWLS1 (ευγνωμοσύνη), SWLS2 (συγχώρεση-γνωστική αποδοχή), SWLS3 (συγχώρεση-συναισθηματική), SWLS4 (ελπίδα), SWLS5 (θυμικό-θετικό), SWLS6 (θυμικό-αρνητικό), και SWLS7 (ικανοποίηση από τη ζωή).

Πηγές πρωτογενών δεδομένων & μέθοδοι συλλογής

Τα δεδομένα που απαιτούνται για τον υπολογισμό του δείκτη Ψ7 μπορούν να συλλεχθούν μέσω κατάλληλα δομημένων ερευνών ερωτηματολογίου.

Μεθοδολογικά βήματα υπολογισμού

Η διαδικασία υπολογισμού του παρόντος δείκτη —ομοίως με την προσέγγιση που ακολουθείται σε όλους τους δείκτες που βασίζονται σε έρευνα ερωτηματολογίου— αποτελείται από δύο (2) βασικά βήματα.

Αρχικά, στο πρώτο βήμα πρέπει να σχεδιαστεί και να εκπονηθεί η έρευνα ερωτηματολογίου. Τα ερωτηματολόγια πρέπει να απευθύνονται σε διάφορες πληθυσμιακές ομάδες τυχαίας κατανομής, με απαραίτητο όμως κριτήριο συμμετοχής το όριο ηλικίας (άνω των 18 ετών) και την ευχέρεια στη χρήση και κατανόηση της ελληνικής γλώσσας.

Στη συνέχεια, στο δεύτερο βήμα τα δεδομένα από την έρευνα ερωτηματολογίου θα πρέπει να οργανωθούν σε λογιστικά φύλλα, εντός των οποίων μπορεί να υπολογιστεί η τιμή του παρόντος δείκτη.

Στόχος

Με βάση έρευνα των Lyrakos et al. (2013) και των Galanakis et al. (2017), ο μέσος όρος (ΜΟ) και η τυπική απόκλιση (ΤΑ) στον γενικό πληθυσμό στην κλίμακα Satisfaction with Life Scale (SWLS) ανέρχεται σε ΜΟ: 21, ΤΑ: 6,3 και ΜΟ: 22,25 και ΤΑ: 6,42 αντίστοιχα.

Επιπλέον, οι Galanakis et al., (2017) προχώρησαν σε έναν προσαρμοσμένο πίνακα με τις νόρμες της κλίμακας:

Αρχική ΒαθμολογίαΔείκτης STENΠεριγραφή
5-91Πολύ χαμηλό
10-132Χαμηλό
14-173Χαμηλό
18-214Μέτριο
22-245Μέτριο
25-276Μέτριο
28-297Μέτριο
30-318Υψηλό
32-339Υψηλό
34-3510Πολύ υψηλό

Με βάση τα παραπάνω, η τιμή του δείκτη Ψ7 κατά τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε μια πανδημία συνιστάται να αυξάνεται και να υπερβαίνει το όριο 30.