Περιγραφή

Δείκτης εχθρότητας & σχέσεων μέσα στην οικογένεια

Μαθηματική περιγραφή

Ψ 8 = R P o p × 1.000

Όπου:

R ο αριθμός καταγγελιών για οικογενειακή βία που έχουν πραγματοποιηθεί στις αστυνομικές αρχές κατά τον τελευταίο μήνα, και

Pop ο πληθυσμός της εξεταζόμενης αστικής περιοχής.

Μονάδες μέτρησης

Καταγγελίες ανά 1.000 κατοίκους

Σκοπιμότητα

Η ενδοοικογενειακή βία αναφέρεται στη βίαιη και κακοποιητική συμπεριφορά ενός ατόμου προς ένα άλλο μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Περιλαμβάνει τη βίαιη συμπεριφορά εναντίον συντρόφων και συζύγων, παιδιών, αλλά και ατόμων τρίτης ηλικίας. Η ενδοοικογενειακή βία μπορεί να λαμβάνει διάφορες μορφές όπως η σωματική, η λεκτική, η ψυχολογική/συναισθηματική, η σεξουαλική, η οικονομική εκμετάλλευση, κ.ά.

Τα περιοριστικά μέτρα που λήφθηκαν για τον έλεγχο της εξάπλωσης του κορονοϊού, σε κάποιες περιπτώσεις συνδέθηκαν με αυξημένα ποσοστά ενδοοικογενειακής βίας, με ταυτόχρονη περιορισμένη χρήση υποστηρικτικών υπηρεσιών και μειωμένη έως μηδαμινή πρόσβαση σε δομές υποστήριξης. Συνήθως τα παιδιά και οι γυναίκες είναι πιο εκτεθειμένα και πιο πιθανόν να είναι θύματα βίαιης συμπεριφοράς.

Λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα και την αυξανόμενη ένταση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας το οποίο έχει φτάσει πλέον να αφορά ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, κρίθηκε σκόπιμο να ενταχθεί στο προτεινόμενο σύστημα δεικτών ο δείκτης Ψ8. Ο δείκτης αυτός αποτιμά την ένταση του εν λόγω φαινομένου μέσω των αναφορών που πραγματοποιούνται για οικογενειακή βία στις αστυνομικές αρχές και συγκεκριμένα έχει την μορφή του αριθμού καταγγελιών για οικογενειακή βία που έχουν πραγματοποιηθεί στις αστυνομικές αρχές κατά τον τελευταίο μήνα ανά 1.000 κατοίκους.

Πρωτογενή δεδομένα

Όπως προκύπτει και από τη μαθηματική περιγραφή του παρόντος δείκτη, τα πρωτογενή δεδομένα που απαιτούνται για τον υπολογισμό του συνίστανται: α) στον αριθμό των καταγγελιών για ενδοοικογενειακή βία που έχουν πραγματοποιηθεί στην αστυνομία, είτε εκ του σύνεγγυς στα αστυνομικά τμήματα είτε μέσω ειδικών τηλεφωνικών γραμμών (πχ. γραμμή SOS), και β) στον πληθυσμό της εκάστοτε εξεταζόμενης αστικής περιοχής.

Πηγές πρωτογενών δεδομένων & μέθοδοι συλλογής

Για τη συγκέντρωση των αναγκαίων δεδομένων και τον υπολογισμό της τιμής του δείκτη Ψ8 απαιτείται ο συνδυασμός δύο διαφορετικών πηγών. Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός των καταγγελιών για ενδοοικογενειακή βία μπορεί να συλλεχθεί από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ενώ ο πληθυσμός της αστικής περιοχής μπορεί να αντληθεί από την ΕΛΣΤΑΤ.

Μεθοδολογικά βήματα υπολογισμού

Κατόπιν συλλογής των απαιτούμενων πρωτογενών δεδομένων, ο υπολογισμός της τιμής του δείκτη Ψ8 συνιστά μια απλή και σύντομη διαδικασία, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί σε λογιστικά φύλλα.

Συγκεκριμένα, στο πρώτο βήμα θα πρέπει τόσο τα πληθυσμιακά δεδομένα όσο και τα δεδομένα για τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που θα συλλεχθούν να οργανωθούν καταλλήλως σε λογιστικά φύλλα. Ακολούθως, στο δεύτερο και τελευταίο βήμα, η τιμή του δείκτη Ψ8 μπορεί να υπολογιστεί μέσω της εφαρμογής της μαθηματικής σχέσης που παρουσιάστηκε προηγουμένως.

Στόχος

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας συνιστούν ένα φαινόμενο που σημείωσε έξαρση κατά την περίοδο της πανδημίας. Δίχως αμφιβολία, η πλήρης εξάλειψη του φαινομένου μέσω της λήψης κατάλληλων μέτρων οφείλει να αποτελεί τον απόλυτο στόχο, αν και με ρεαλιστικούς όρους μάλλον ιδεατό. Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος για τον παρόντα δείκτη αποτελεί η εμφάνιση στατιστικά σημαντικής μείωσης στην τιμή του κατά την περίοδο της πανδημίας σε σχέση με την περίοδο της κανονικότητας.