Το εργαλείο αυτό παρέχει αναλυτική πληροφόρηση για τα μέτρα διαχείρισης κινητικότητας που μπορούν να εφαρμοστούν υπό συνθήκες πανδημίας, καθώς και τους δείκτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της υλοποίησης των συγκεκριμένων μέτρων.

Το εργαλείο επιτρέπει την επιλογή μέτρων τόσο με βάση τον στρατηγικό άξονα διαχείρισης κινητικότητας όσο και με τα οφέλη που επιθυμεί κάποιος να αποκομίσει. Ακόμη, δίνει τη δυνατότητα σύγκρισης των αποτελεσμάτων υπολογισμού των δεικτών με ιδανικές τιμές/στόχους για συνθήκες πανδημίας.