Η φιλοδοξία του RESCUE είναι να παρέχει υποστήριξη στις συνθήκες της πανδημίας του COVID-19 και να προσδιορίσει τις βέλτιστες στρατηγικές για την αντιμετώπιση επιδημιών, επιτρέποντας στις αρμόδιες αρχές να αναπτύξουν καλές πρακτικές για την επόμενη φορά που ο κόσμος θα αντιμετωπίσει μια επιδημία. Το εργαλείο σχεδιασμού που αφορά τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τις ανάγκες/περιορισμούς που θέτουν τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης. Αυτή η νέα προσέγγιση θα δώσει επίσης μεγαλύτερη έμφαση σε ευάλωτες ομάδες χρηστών, όπως οι ηλικιωμένοι, οι γυναίκες, οι άστεγοι και οι πολίτες με κινητικά προβλήματα, των οποίων οι ανάγκες ενδέχεται να αυξηθούν υπό τέτοιες εξαιρετικές περιστάσεις.

Κύριος στόχος του έργου είναι η αναθεώρηση του κύκλου των ΣΒΑΚ έτσι ώστε να προσαρμοστούν στις προκλήσεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας. Το έργο φιλοδοξεί να αποδώσει στις αρχές πολιτικής και σχεδιασμού ένα χρήσιμο εργαλείο αποφάσεων για μέτρα και παρεμβάσεις κινητικότητας σε συνθήκες πανδημιών, ενθυλακώνοντας αρχές κοινωνικής και οικονομικής βιωσιμότητας.

Το RESCUE στοχεύει να υποστηρίξει τις τοπικές αρχές και κοινωνίες στο σχεδιασμό ενός βελτιωμένου συστήματος μεταφορών που θα επιτρέψει:

1. Την ορθή εφαρμογή των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης,
2. Την παροχή ασφαλών, βολικών και υψηλής προσβασιμότητας διαδρομών προς βασικούς προορισμούς και αγαθά δημόσιας υπηρεσίας
3. Τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων της απομόνωσης και του αυτό-περιορισμού μέσω της αύξησης των ευκαιριών φυσικής δραστηριότητας και
4. Την αποτελεσματική προσαρμογή των οικονομικών δραστηριοτήτων.